Informació sobre Protecció de Dades

1. Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament
 • Entitat: Obres i Serveis Tot Urbà SLU
 • CIF de l'entitat: B25841826
 • Direcció de l'entitat: C\Joan Fuster, 6 25001 – Lleida
 • Email de l'entitat: administracio#toturba.com,
 • Responsable del tractament : Obres i Serveis Tot Urbà SLU
 • Telèfon del Responsable del tractament : 680 91 96 25
 • Direcció email del Responsable del tractament : administracio#toturba.com

2. Finalitats

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l'informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, en Obres i Serveis Tot Urbà SLU tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Compra/venda de béns i serveis.
 • Compra/venda de material
 • Coordinació d'activitats empresarials
 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
 • Formació
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
 • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
 • Prestar-los un servei
 • Realització de cobrament mitjançant TPV
 • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d'interès inclosos en el currículum
 • Recepció de la prestació d'un servei
 • Seguretat de l'entitat.
 • Tramitació d'altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
 • Tramitació de pressupostos

3. Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d'un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals.

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades radica per:
 • Consentiment inequívoc
 • Execució d'un contracte
 • Interès legítim per part del responsable del tractament

5. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicats a tercers en els següents suposats:
 • A altres responsables del tractament
 • Administració tributària
 • Bancs i entitats financeres
 • Cossos i forces de seguretat de l'estat
 • Entitats de Consultoria/Auditoria
 • Gestoria/Assessoria
 • Seguretat social
 • Servei de Prevenció de Riscos Laborals

6. Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si en Obres i Serveis Tot Urbà SLU estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d'oposició al tractament de les seves dades. Obres i Serveis Tot Urbà SLU deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través de l' enllaç de contacte que trobarà a continuació:

 • Per a exercir el seu dret d'Accés faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Rectificació faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Supressió (Oblit) faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Limitació del Tractament faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret d'Oposició faci clic aquí
 • Per a exercir el seu dret de Portabilitat faci clic aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: C\Joan Fuster, 6 25001 – Lleida adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l'informem que pot dirigir-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

7. Política de cookies

Per a conèixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaci política de cookies.